Privacy Policy

Vooraf

Dit privacybeleid (hierna: “Beleid”) is opgesteld om u te informeren over het gebruik van persoonsgegevens via www.levenmetamputatie.nl en www.ottobock.nl (hierna gezamenlijk de: “Website”). De Website wordt onderhouden door Otto Bock Benelux B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Son en Breugel, Nederland en kantoorhoudende aan de Mandenmaker 14, (5253RC) Nieuwkuijk, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17075685 (hierna: “Ottobock” of “wij”). Ottobock is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

E-mail:
info.benelux@ottobock.com

 

1 Algemeen

1.1 Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van gegevens die u identificeren dan wel door Ottobock gebruikt kunnen worden om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”), een en ander middels de Website en de diensten die Ottobock u middels de Website aanbiedt (hierna: de “Diensten”), zoals maar niet beperkt tot het informeren van bezoekers over amputatie door het onderhouden van speciale informatiepagina’s en het versturen van nieuwsbrieven (hierna: de “Nieuwsbrief”).

1.2 Ottobock heeft de vrijheid dit Beleid aan te passen wanneer Ottobock dit nodig acht. Wanneer dit Beleid is aangepast zal het aangepaste Beleid beschikbaar worden gesteld via de Website. De vaste pagina van het Beleid is <levenmetamputatie.nl/privacy-policy>. Mocht u na het lezen van dit Beleid vragen hebben of u wenst uw rechten uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving uit te oefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens als hierboven opgenomen.

2 Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 Indien wij via de Website of in het kader van aan u te verlenen Diensten u betreffende Persoonsgegevens verwerken, is Ottobock verantwoordelijk voor het vaststellen van doel en middelen voor deze verwerking en in dat kader ook aan te merken als verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetten om deze Verordening te implementeren.

2.2 Indien u jonger dan 16 jaar bent, is de toestemming van een ouder of wettelijk voogd vereist voor het verstrekken van Persoonsgegevens aan Ottobock. Indien u deze toestemming niet hebt kunt u geen Persoonsgegevens aan ons verstekken. Bij het registreren voor het leveren van Diensten door Ottobock vragen wij u te bevestigen of u 16 jaar of ouder bent. U bent gehouden deze vraag naar waarheid te beantwoorden. Indien u geen 16 jaar bent maar u wel wilt registreren voor Diensten, dan dient degene de ouderlijke verantwoordelijkheid voor u draagt, toestemming te geven voor de verwerking van Persoonsgegevens door Ottobock.

2.3 Wij verzamelen Persoonsgegevens door u te vragen deze aan ons te verstrekken. Daarnaast kunnen wij Persoonsgegevens geautomatiseerd verzamelen. Wij verzamelen en verwerken de volgende Persoonsgegevens:

 

Voor de Website en de Diensten:

• Naam en achternaam*;

• E-mailadres*;

• De mogelijke persoonsgegevens die u in uw bericht aan Ottobock of uw reactie bij een bericht vermeldt.

Gegevens aangeduid met * zijn verplicht en noodzakelijk om de verzochte Diensten uit te voeren. Indien u deze gegevens niet verstrekt kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan voor het verlenen van Diensten.

Wij verwerken de bovengenoemde Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van de Website en in het kader van de uitvoering van door u verzochte Diensten.

 

Automatische verwerking:

• Gegevens verzameld via cookies: bekijk onze Cookieverklaring;

• Loggen van IP-adressen.

Wij wijzen erop dat indien de bovenstaande gegevensverzameling wordt geblokkeerd, wij mogelijk niet in staat zijn om de Website en Diensten aan te bieden op de manier waarop wij dat zouden willen doen.

Wij verwerken de bovenstaande Persoonsgegevens op basis van uw toestemming zoals gegeven op het moment dat u het gebruik van cookies toestond.

2.4 Wij slaan uw Persoonsgegevens op zolang als noodzakelijk is in het kader van onze verwerkingsdoelen. Deze doelen hebben wij opgenomen in artikel 3. Dit houdt in dat wij Persoonsgegevens opslaan voor in ieder geval de periode die nodig is om deze doelen te bereiken.

2.5 Wij kunnen ervoor kiezen Persoonsgegevens te pseudonimiseren, hetgeen betekent dat Persoonsgegevens worden omgevormd in gegevens die niet langer naar u herleidbaar zijn zonder aanvullende informatie. Wij noemen dit Niet-persoonlijke gegevens. Wij behouden ons het recht voor om Niet-persoonlijke gegevens te bewaren voor de verwerkingsdoelen als opgenomen in artikel 3, zo lang als wij dit nodig achten.

 

3 Doeleinden voor de verzameling van Persoonsgegevens

3.1 Persoonsgegevens worden door Ottobock verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Het optimaal aanbieden van de Website;
• Het personaliseren van de Website;
• Het optimaal aanbieden van de Diensten;
• Het personaliseren van de Diensten;
• Het versturen van de Nieuwsbrief en mailings van Ottobock;
• Het personaliseren van de Nieuwsbrief en mailings.

 

4 Nieuwsbrief

4.1 Ottobock biedt de mogelijkheid om te abonneren op onze Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief vindt u de meest recente berichten van Ottobock en de ontwikkelingen van Ottobock en de Website.

4.2 Ottobock doet zijn best om de Nieuwsbrief zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen. Dit doen wij onder andere door u te vragen om aan Ottobock Persoonsgegevens die uw gezondheid betreffen (hierna: “Bijzondere Persoonsgegevens”) te verstrekken:

 

Aanmelding Nieuwsbrief
Wij kunnen vragen om Bijzondere Persoonsgegevens bij de aanmelding voor de Nieuwsbrief.

4.3 Met behulp van de door u aan Ottobock verstrekte Bijzondere Persoonsgegevens past Ottobock de inhoud van de Nieuwsbrief aan op uw specifieke situatie. Verstrekt u geen Bijzondere Persoonsgegevens aan Ottobock, dan ontvangt u de standaard Nieuwsbrief.

4.4 Mocht u uw toestemming voor de verwerking van de Bijzondere Persoonsgegevens door Ottobock willen intrekken, dan kunt u dit doen door contact op te nemen met Ottobock via ‘info.benelux@ottobock.com’. Naast de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, heeft u nog andere rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. Hier kunt u meer over vinden in artikel 9 van dit Beleid.

4.5 In aanvulling op de Nieuwsbrief kunnen wij ook contact met u opnemen om onze producten, Diensten, Ottobock, gelieerde bedrijven of toekomstige producten en/of diensten te promoten. Voor toezending van deze e-mails heeft u toestemming gegeven bij het aanmelden van de Nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken dan is dit mogelijk door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid in elke email die wij u toesturen. Het is van belang om te vermelden dat Ottobock uw Bijzondere Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekt met een promotioneel of commercieel doeleinde.

 

5 Openbare reacties

5.1 Ottobock biedt u de mogelijkheid om een reactie te plaatsen bij een bericht dat op de Website gepubliceerd is (hierna: “Reactie”). Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken dient u uw naam op te geven.

5.2 U dient zich er van bewust te zijn dat uw Reactie openbaar is. Dit betekent dat bezoekers van de Website uw Reactie kunnen lezen en dat zij uw naam kunnen zien.

5.3 U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens en Bijzondere Persoonsgegevens die u in uw Reactie plaatst. Wij adviseren u om hier zorgvuldig in te zijn.

5.4 U bent gehouden uw Reactie met respect voor uw medemens en Ottobock op te stellen en te publiceren. Gedraagt u zich niet zoals van een zorgvuldige en bedachtzame bezoeker verwacht kan worden, zulks ter beoordeling van Ottobock, dan behoudt Ottobock zich het recht voor uw Reactie zonder nadere kennisgeving te verwijderen dan wel om u de toegang tot de Website en de Diensten van Ottobock zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen.

 

6 Sociale media

6.1 Ottobock biedt u de mogelijkheid om onderdelen van de Website te delen met uw vrienden, familie en kennissen middels de knoppen onderaan de publicaties op de Website.

6.2 De knoppen onder aan de publicaties herleiden naar functionaliteit van uw e-mailbeheerder, Facebook, Twitter en LinkedIn. U dient zich er van bewust te zijn dat u zich vanaf de publicatie van een bericht van Ottobock op één van deze platforms niet meer bevindt in een omgeving die door Ottobock kan worden gecontroleerd of beveiligd. Voor de beveiliging van uw Persoonsgegevens op deze locaties dient u zich dan ook te wenden tot het beheer van deze platforms en het privacy statement van de beheerders van deze platforms.

 

7 Ontvangers van Persoonsgegevens

7.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden, te weten:

 

Leveranciers:

Indien noodzakelijk in het kader van onze Diensten kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan onze leveranciers, zoals, maar niet beperkt tot, de partij die de Website host. Leveranciers zullen Persoonsgegevens te allen tijde verwerken namens Ottobock en conform onze instructies.

 

8 Beveiliging

8.1 Ottobock hecht grote waarde aan de beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om deze reden heeft Otto Bock technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeautoriseerde verstrekking of toegang. Om uw Persoonsgegevens veilig te houden hebben wij de volgende stappen genomen:

• Bescherming van servers waarop Persoonsgegevens zijn opgeslagen met wachtwoorden en toereikende beveiligingsmaatregelen;

Op de Website vindt indexatie plaats van Persoonsgegevens door zoekmachines.

8.2 Ingeval van een datalek dat waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer stellen wij u hier zo snel als redelijkerwijs mogelijk van op de hoogte.

 

9 Uw rechten

9.1 Op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

• Bezwaar: Afhankelijk van de situatie en de verwerkte Persoonsgegevens heeft u het recht toestemming te geven voor of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de voorwaarden waaronder deze verwerking plaatsvindt.

• Toegang: U heeft het recht om van ons een bevestiging te krijgen of u betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt en, wanneer dit het geval is, toegang te krijgen tot deze Persoonsgegevens en de volgende informatie:

(i) De verwerkingsdoelen;
(ii) categorieën van Persoonsgegevens die worden verwerkt;
(iii) ontvangers of categorieën van ontvangers waar Persoonsgegevens aan worden verstrekt, meer in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
(iv) waar mogelijk de voorziene bewaartermijn voor Persoonsgegevens, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die hiervoor worden gehanteerd;
(v) het bestaan van een recht om van ons rectificatie of verwijdering, dan wel het beperken van de verwerking van Persoonsgegevens te verzoeken, of een bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(vi) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;
(vii) ingeval Persoonsgegevens niet van u afkomstig zijn, beschikbare informatie over de herkomst;
(viii) het bestaan van systemen voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, in ieder geval in die gevallen, duidelijke informatie over de logica hierachter, alsmede het belang en de voorziene gevolgen daarvan voor u.

In het geval Persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie worden doorgegeven, heeft u het recht geïnformeerd te worden ten aanzien van de toegepaste toereikende veiligheidsmaatregelen. Wij verstrekken u een kopie van de Persoonsgegevens die een verwerking ondergaan. Wij kunnen voor verdere kopieën een redelijk bedrag aan kosten in rekening brengen, gebaseerd op de administratieve lasten hiervoo

• Rectificatie, aanvulling: U heeft het recht tot een onverwijlde rectificatie van u betreffende Persoonsgegevens. Rekening houdend met de doelen van de verwerking heeft u het recht om incomplete Persoonsgegevens aan te laten vullen, bijvoorbeeld door middel van een aanvullende verklaring.

• Verwijdering: U heeft het recht Ottobock te verzoeken u betreffende Persoonsgegevens onverwijld te verwijderen, en wij hebben de verplichting dit onverwijld te doen in de volgende gevallen:

(i) De Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in het kader van het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
(ii) u trekt uw toestemming voor de verwerking door Ottobock in, in geval de gegevensverwerking is gebaseerd op slechts uw toestemming en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
(iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en er geen verdere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking;
(iv) uw Persoonsgegevens door Ottobock op onrechtmatige wijze zijn verwerkt;
(v) de Persoonsgegevens dienen te worden gewist ter voldoening aan een wettelijke verplichting in de Europese Unie of een lidstaat daarvan, waaraan Ottobock onderworpen is;
(vi) de Persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot aankoop van een product terwijl u de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

Indien Persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en wij verplicht zijn deze te wissen, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen, rekening houdend met beschikbare technologie en kosten, om andere verantwoordelijken die uw gegevens kunnen verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u een verzoek tot verwijdering heeft gedaan.

• Melding: U heeft het recht op een melding aan derden waaraan uw Persoonsgegevens zijn verstrekt ingeval van een daadwerkelijke rectificatie, aanvulling, blokkering of verwijdering als hierboven omschreven, tenzij een dergelijke melding onmogelijk blijkt of een disproportionele inspanning van ons vergt.

• Overdraagbaarheid: U heeft het recht de Persoonsgegevens die u aan Ottobock heeft verstrekt in een algemeen gebruikt machine leesbare vorm te verkrijgen, alsmede het recht om de Persoonsgegevens aan een andere Verantwoordelijke te zenden.

• Klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Recht op beperking van de verwerking: U heeft recht op een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens, indien:

(i) U de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid te controleren;

(ii) de verwerking onrechtmatig is, u zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

(iii) wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben in het kader van de verwerkingsdoeleinden.

9.2 Teneinde te kunnen voldoen aan verzoeken op grond van bovenstaande rechten kunnen we aanvullende informatie opvragen om u te kunnen identificeren. We zullen deze identificerende Persoonsgegevens enkel gebruiken in het kader van de uitoefening van uw bovenstaande rechten.

9.3 Wij wijzen erop dat op het moment dat u uw recht op bezwaar uitoefent, wij niet langer in staat zijn Diensten uit te voeren en dat u zich dient te onthouden van het gebruik van de Website.

 

 

10 Vragen

10.1 Mocht u na het lezen van dit Beleid vragen hebben of uw rechten als opgenomen in dit Beleid willen uitoefenen, neem dan contact met ons op via de gegevens zoals opgenomen in dit Beleid.

Laatst gewijzigd op 4 augustus 2017